Enneagrammets personlighetstypologi

Vad kan man använda enneagrammet till?

Många människor lyssnar intresserat när man talar om enneagrammet och säger : ”Det låter fascinerande – men vad ska man ha det till?” Det är en relevant fråga, och svaren är förmodligen lika många som antalet enneagramanvändare – men det kanske ändå kan vara givande med några förslag. Det vanligaste är att man använder enneagrammet för att öka sin egen självkännedom och förstå sig själv bättre, för att förstå andra bättre och/eller för andlig utveckling.

Ökad självkännedom

Hur fort man känner igen sig själv när man först börjar läsa om de olika typerna varierar från person till person. En del börjar fnissa generat redan efter att ha läst några få stycken om ”sin” typ medan andra kan läsa om alla nio typerna och fortfarande tveka mellan två eller ännu fler typer. Förr eller senare brukar det dock klarna, och även den som inte känner till sin grundtyp kan naturligtvis ha nytta av det han eller hon läser. Vi är ju inte renodlade, enkelspåriga, hundraprocentiga kloner av ”vår” typ utan har personlighetsdrag och beteenden från hela cirkeln.

När du har identifierat din typ kan enneagrammet bidra till nya insikter. Att se sin egen personlighet beskriven ur ett objektivt perspektiv kan ge en person en ny bild av sig själv. Beskrivningen – om vi vänder oss till litteratur eller lärare av hög klass – är gjord med medkänsla och förståelse, men ändå ur ett fullständigt objektivt perspektiv. En sådan infallsvinkel gör att vi som läsare (eller lyssnare) kan börja ta till oss insikter om hur andra uppfattar oss. När jag själv och min man började läsa enneagramböcker gjorde vi det i form av högläsning för varandra, och vi stannade ofta upp för att diskutera det vi läste. När vi läste om min typ hände två saker inom mig. Dels kände jag igen mig och upplevde en viss lättnad över att det fanns fler människor som tänkte, kände och handlade som jag (och som mötte samma missuppfattningar i omgivningen när de inte förstod mitt sätt). Dels kunde jag börja ta till mig information om hur jag antagligen framstod för andra människor, och det blev lättare för mig att förstå varför mina relationer med andra utvecklades som de gjorde, både i positiv och negativ mening. Enneagrammet visade mig var mina blockeringar fanns och vart jag skulle rikta min uppmärksamhet för att sätta fart på den inre utvecklingen.

Att läsa om personlighetstyperna eller gå kurser i enneagrammet erbjuder möjligheten att med allt större djup utforska sin personlighet, sina drivkrafter och sina omedvetna tankar och känslor. Steg för steg leds vi till en ökad förståelse för oss själva, och paradoxalt nog leder det till ökad förståelse även för andra.

Att förstå andra bättre

När vi läser om typerna är det viktigt att vi inte gräver ner oss i enbart den typ som vi identifierat som vår egen utan även läser om de övriga. Först när vi ser deras inbördes förhållande, deras likheter och skillnader, börjar vi förstå energin hos respektive typ. Då är det givetvis ofrånkomligt att vi också börjar förstå andra människor bättre. För mig var det fascinerande att läsa om min man och inse att även om han ibland handlade på samma sätt som jag var det ofta på helt andra grunder. Allteftersom jag förstod mer om hans typ kunde jag se hans beteenden i ett större perspektiv, i stället för att som tidigare automatiskt utgå ifrån att han menade, tänkte och kände samma sak som jag skulle mena, tänka och känna om jag gjorde likadant.

När vi stötte på enneagrammet hade vi dessutom ägnat åtskilliga år åt andra former av andlig och personlig utveckling, så vi var fullt medvetna om att olika människor har olika sätt att fungera. Det intressanta var upptäckten att vi trots att vi kände till detta spontant utgick ifrån att den andres bevekelsegrunder var desamma som våra egna i motsvarande situationer. (Snart upptäckte vi att det är så de flesta människor fungerar, och det är inte särskilt konstigt; när man inte känner till något annat utgår man naturligtvis från det man känner till, vilket i bästa fall är sina egna mönster.)

Min erfarenhet är att enneagrammet hjälper oss att uppskatta andras tillgångar mer och irritera oss mindre på vad vi uppfattar som deras tillkortakommanden. När vi är flera som är intresserade av det ger det dessutom möjligheten att diskutera våra inbördes beteenden, konflikter eller frågor med större distans – och mycket mer humor!

Inre utveckling

Personer som till största delen är intresserade av andlig utveckling kan ibland få intrycket att enneagrammet enbart handlar om personlighetstyper och psykologi – men ingenting kunde vara mindre sant. Olika enneagramförfattare fokuserar givetvis på olika saker, men åtskilliga av dem – och jag som står bakom den här webbplatsen – anser att enneagrammet främst är ett verktyg för inre utveckling och ökad medvetenhet om vårt sanna väsen, vår essentiella verklighet, Gud, Existensen eller vad vi nu väljer att kalla det. Men om den här medvetenheten är äkta är den också konkret. Jag använder begreppet inre utveckling för att omfatta både de djupare aspekterna av det som vanligtvis kallas ”personlig” utveckling och det som många kallar ”andlig” utveckling. När vår inre utveckling handlar om mer än mentala strategier för ytlig förändring är det ”andlig utveckling” vi ägnar oss åt, oavsett vad vi väljer att kalla det. Vilka verktyg vi kan använda för vår inre utveckling hänger till sist inte på vilka verktyg vi väljer utan hur vi väljer att använda dem. För en människa med fokus på andlig utveckling fungerar enneagrammet utmärkt som redskap, och det är helt upp till var och en hur mycket man vill använda de personlighetstekniska aspekterna av det. Dessutom är det nog fler människor som misslyckats i sina andliga ambitioner för att de försökt bortse från sin personlighet än som misslyckats för att de tagit med den i beräkningen. Att se personlighetens drivkraft betyder ju inte att man behöver låta sig ledas av den – tvärtom.

Själva ursprunget till personlighetstypologin springer ju också ur insikten om vilken essentiell aspekt som respektive typ förvrängt mest och har sämst tillgång till eller medvetenhet om. (Läs mer om personlighetstypologins ursprung här.) Det inre arbetet handlar inte om att stärka den fixering som personligheten utgör utan att till sist komma till insikt om att det är en fixering och att det är den som står mellan oss själva och vår inre frihet. När vi inser det (och när vi kommer ut ur den inledande fasen där vår typ tycks bli mer befäst snarare än mindre) kan vi börja använda enneagrammet även för andlig utveckling. Det finns många böcker och kurser med typspecifika meditationer och övningar som syftar till att öka vår kontakt med vår inre natur.