Enneagrammets personlighetstypologi

Tre utgångslägen – triaderna

Den första grupperingen av typerna är de tre olika Triaderna. De utgår ifrån vilken av människans tre centrala funktioner respektive typ har sin bas i och avslöjar vilka respektive personlighetstyps typiska problem, tillgångar och fixeringar är. De tre aspekterna är:

1. Kroppen/magen  (det instinktiva centret) där vi finner instinkt och handling
2. Hjärtat (det emotionella centret) där vi finner känslans intelligens
3. Huvudet (det intellektuella centret) där vi finner tankens intelligens

Man kan säga att dessa tre aspekter av människan besitter sin egen typ av intelligens. Alla människor har alla tre intelligenserna inom sig, men personligheten är särskilt känslig i samband med just ”sin” aspekt – som representeras av det center där typen befinner sig. Man kan säga att typerna inom respektive triad talar ett eget språk, som utgår från deras centers centrala funktion. Eftersom det finns tre center har de sekundära* typerna:

• ett dominerande center, det vill säga typens egen triad (se bild ovan)
• ett ”reservcenter” som personligheten tar till hjälp för att bygga upp sitt ego
• ett tredje center som personen inte har etablerat någon större kontakt med och vars funktioner därmed är underutvecklade

*) När man hänvisar till enneagrammets personlighetstyper talar man ofta om primära typer och sekundära typer. De primära typerna, eller balanspunkterna, är typ Tre, Sex och Nio. De bor i centrum av respektive triad, och deras villkor skiljer sig en smula från de sekundära (de övriga sex) typernas. Mer information om detta finns i typbeskrivningarna.