Flyglar

Var och en av oss tillhör en av de nio typerna – vi byter inte typ i livet. Däremot kan vi förändras på andra sätt. Dels rör vi oss naturligtvis upp och ner längs skalan av utvecklingsnivåer för vår typ, men dessutom påverkas vi ofta av en av våra två flygeltyper (eller i vissa fall båda). Flygeltyperna är våra två ”grannar” på symbolen. Som Etta kan jag ha antingen en Niaflygel eller en Tvåaflygel, som Femma antingen en Sexaflygel eller en Fyraflygel, och så vidare.

Hur stor inverkan min flygel har på min personlighet är individuellt. En del människor har så stark flygel att omvärlden kanske vid första anblick vänder på förhållandet och tror att det är flygeln som är grundtypen och tvärtom. Några människor påverkas bara av sin flygel under vissa omständigheter, och somliga har ingen direkt flygel alls att tala om. Flygelns inflytande är en steglös skala, vilket är ännu en förklaring till att människor förekommer i många fler olika former än bara nio.

Det förekommer också att man upplever en lika stor påverkan från båda flyglarna, men det är inte lika vanligt. En möjlig teori är att detta är vanligare hos de primära typerna (Trean, Sexan och Nian) än de sekundära eftersom de primära typerna, eller balanspunkterna som de också kallas, faktiskt kan sägas ”balansera” mellan sina två flyglar på ett tydligare sätt än de sekundära typerna.

En del enneagramförfattare spekulerar också om att man under första halvan av livet påverkas mer av en av flyglarna för att efter medelåldern börja uppleva större påverkan från även den andra flygeln. Men eftersom alla utvecklas och mognar i livet – om än i varierande utsträckning – påverkas man ju efterhand mer av alla de övriga typerna, så det är svårt att säga om den andra flygeln märks just på grund av sin position som flygel.

Märk: Ibland kan flygeln göra det svårare att typbestämma en person. Vissa av ”grannparen” är nämligen mer inbördes olika än andra, och tydligast är det hos Trean/Fyran och Åttan/Nian. En Trea med en Fyraflygel eller vice versa kan ibland vara svår att pricka in, eftersom Treans och Fyrans tydligaste drag är så vitt åtskilda: Trean är utåtriktad, bestämd och målinriktad medan Fyran är avvaktande, temperamentsfull och kreativ. Ännu större är skillnaden mellan Åttan och Nian, där Åttan är den mest aggressiva typen i hela cirkeln medan Nian är en av de mest undanglidande och konflikträdda. En personlighet som fått en dos av båda dessa typer kan naturligtvis upplevas som motsägelsefull av omgivningen – och ibland av personen själv – men till syvende och sist är det ändå vissa drag som är avgörande för vilken typ som ligger till grund för personligheten.