Enneagrammets personlighetstypologi

Den avvaktande gruppen

I den här gruppen finner vi de personer som Karen Horney sa ”går ifrån andra människor”. Här finns FyranFemman och Nian. Den gemensamma nämnaren hos de två sekundära typerna Fyran och Femman är att de blandar samman hjärtcentret och huvudcentret (se triaderna och typbeskrivningarna) och saknar en djup och stabil kontakt med sin fysiska kropp och sitt Varande. Detta gäller också Nian, även om Nian i sin egenskap av primär typ (belägen på den liksidiga triangels i figuren) har lite annorlunda förutsättningar.

Alla tre avvaktande typer har strategin att dra sig tillbaka och undvika konflikter och andra svåra situationer. Om de måste fatta ett viktigt beslut vill de gärna dra sig undan och bestämma sig i avskildhet.

Tillbakadragen

Samtliga tre i gruppen har en känsla av att stå lite utanför, att inte riktigt höra till, att inte vara som andra – fast de har olika skäl för det. Fyrorna känner sig udda, extraordinära och missförstådda. Femmorna räds världen och dess praktiska aspekter och flyr in i sin trygga, mentala och ofta mycket rika inre värld. Niorna har ett djupt behov av sammansmältning och kontakt och upplever lätt en känsla av separation och utanförskap, att vara där men ändå inte riktigt höra dit.