Enneagrammets personlighetstypologi

Den ansvarstagande gruppen

I denna grupp finns de personer som, med Karen Horneys indelning, ”går till andra människor”. Här ingår EttanTvåan och Sexan. De två sekundära typerna, Ettan och Tvåan, har den gemensamma nämnaren att de lätt blandar samman hjärtcentret och bukcentret och inte har så god kontakt med huvudets essentiella aspekter, inre vägledning och stillhet (se triaderna samt typbeskrivningarna). Detta gäller också Sexan, även om Sexorna i egenskap av primär typ (belägen på den liksidiga triangeln i figuren) har lite annorlunda förutsättningar.

Alla tre typerna i den plikttrogna gruppen är mycket anpassningsbara och måna om att göra rätt – om inte nödvändigtvis i omgivningens ögon (även om det ofta är fallet) så åtminstone i ”överjagets” (jfr Freud). De internaliserar regler och förhållningsorder och kontrollerar omedvetet eller medvetet allt de gör mot den inre ”regelsamlingen” – oavsett om den upprättats av deras egen inre moral eller yttre auktoriteter. Om de måste fatta ett viktigt beslut vill de gärna rådfråga andra och ta reda på så mycket som möjligt om ämnet innan de bestämmer sig.

Plikt

Samtliga typer i den här gruppen känner sig lite bättre än andra, fast på olika sätt. Ettorna känner sig bättre än andra för att de anser sig moraliskt och etiskt överlägsna och ständigt ser hur saker och ting skulle kunna göras på ett ”mer perfekt” sätt. Tvåorna känner sig lite bättre än andra för att de upplever att andra är beroende av dem eller deras hjälp. Sexorna kanske inte känner sig individuellt bättre än andra, men de tillskriver i stället sin grupptillhörighet – fotbollslaget, nationaliteten, det politiska partiet, religionen eller vilken annan grupp som helst som de tillhör – en överlägsen ställning.