Enneagrammets personlighetstypologi

Hjärtats intelligens

För den kännande triaden, de typer som hör hemma i hjärtcentret, är den egna identiteten en återkommande fråga. TvåanTrean och Fyran är typer som ägnar mycket energi, var och en på sitt sätt, åt att upprätta, upprätthålla och få sin identitet bekräftad av omgivningen. Deras fokus ligger på att söka bekräftelse och uppmärksamhet utanför sig själva, och deras typiska gemensamma problem handlar om självbild, fientlighet, egenvärde och känslomässig reaktivitet.

Nyckeln för hjärttriaden är ”skam”. Ordet handlar inte så mycket om att skämmas för någonting, utan betecknar snarare att det ligger en osäkerhet på det egna värdet i bakgrunden och motiverar den här gruppen att agera i världen. Alla tre är fokuserade på att visa upp – och få andra att bekräfta – en viss självbild, även om de gör det på radikalt olika sätt: Tvåorna genom att ta hand om andra och göra sig oumbärliga, Treorna genom yrkesmässiga framgångar eller andra prestationer som syftar till att täcka över deras inneboende känslor av värdelöshet och Fyrorna genom att ta fasta på sina unika egenskaper och betona sin särställning gentemot omgivningen. Tvåorna är därmed den typ som mest överdriver hjärtcentrets specifika egenskaper, medan Fyrorna är introverta och fixerade vid sina negativa känslor och Treorna – centrets primära typ – har minst kontakt med hjärtats inneboende intelligens.

Dessa tre typers påtagliga olikheter beror på att de hör till olika horneygrupper och harmonigrupper. Dessa grupptillhörigheter förklarar hur det kommer sig att de valt att hantera sina gemensamma problem och uppfattningar på så vitt skilda sätt.

Skam-280x300

Mogna och integrerade hjärttyper är kärleksfulla, intagande, äkta, medkännande, personliga, mottagliga och medvetna om sitt egenvärde. De har självkänsla och självförtroende och är verkligt varma personer.

De negativa egenskaper som kan visa sig om de inte är fullt så mentalt sunda eller integrerade är underlägsenhet, tomhet, självtvivel, narcissism, skamkänslor, fientlighet/hat, ett behov av att leva upp till sina egna ego-ideal och en fixering vid sin självbild.