9: Fredsmäklaren – trevlig och osynlig

Vi har valt att kalla Nian för Fredsmäklaren. I den övriga enneagramlitteraturen hittar man ofta namn som ”Medlaren” och ”Trotsaren” . I korthet är Nior lättsamma och självutplånande, och den känsla av inre förankring de kan utstråla går ofta stick i stäv med deras nästan genomskinliga anpassningsbarhet. Nior är accepterande och lugna, och de kan ofta utgöra ett stabilt men lågmält stöd för andra.  De är medgörliga och lätta att komma överens med, men detta kan ibland bero på att de inte säger vad de tycker och att de går med på andras förslag bara för att inte väcka ont blod. Nior undviker konflikter och tiger hellre än konfronterar, och de problem som kan dyka upp har normalt att göra med outtalade åsikter och en ovilja till förändring. Nian är fokuserad på att upprätthålla frid och jämvikt både inom sig och i sin omgivning.

Testa din typ här

Nian i den instinktiva triaden

Nian är den primära typen med utgångsläge i bukcentret eller den instinktiva triaden. Av de tre buktyperna (Åttan, Nian och Ettan) är Nian den typ som mest tappat kontakten med de essentiella instinktiva funktionerna. Den bakomliggande känslan i den instinktiva triaden är ilska (vrede), och typernas fokus ligger på självständighet, motstånd och kontroll. Niorna förnekar sin ilska genom att bedöva sig, ”spejsa ut” eller genom trots.

Nians övriga grupptillhörigheter

Nians sociala stil är avvaktande. Liksom de andra avvaktande typerna har Nian en känsla av att inte riktigt höra till. Horneygruppen anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt den triad de tillhör; se ovan). I Niornas fall betyder detta att de skyddar sig mot påverkan från omgivningen och upprätthåller sin självständighet genom att dra sig tillbaka. De deltar i gruppaktiviteter och sociala sammanhang, men oftare passivt eller på distans.

Nians reaktionsmönster är positivitet. Liksom de andra positiva typerna förnekar Nian gärna problem och smärta och väljer att i stället ”se positivt” på dem. Nior värjer sig starkt mot alla former av konflikter och söker i stället sinnesro, jämvikt och bedövning.

Nians personlighet

Nians personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att förlora kontakten och enheten med andra eller världen, och det Nian önskar mest av allt är därför att höra till och att upprätthålla sin inre balans. Nior inser inte att den ovillkorliga kärleken inkluderar alla – att alla är betydelsefulla och värda respekt – utan tror att de själva saknar betydelse i världen och att det bästa de kan göra är att passa in så väl som möjligt. Niorna blir därför självutplånande och lägger energin på att höra till och på att motverka förändringar och bibehålla den inre jämvikten. De låter sig lätt distraheras från det som är viktigt för dem av yttre krav och andras prioriteringar.

Fällan Niorna riskerar att hamna i är att de söker utanför sig själva efter trygghet och harmoni. De undviker till varje pris att skapa konflikter och anpassar sig i stället intill självutplåning för att vara till lags och passa in.

Flyglarna

Nians flyglar är Åttan, Utmanaren, och Ettan, Förbättraren. Det innebär att en Nia med största sannolikhet har drag som påminner om antingen Åttans eller Ettans. Ju senare i livet vi tittar på Nian, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln.

Vilken flygel som dominerar avgör hur Nian framstår som person. En Nia med stark Åtta-flygel är sannolikt mer viljestarka, oberoende, lustfylld, stabil, aggresiv, tävlingslysten och kallsinnig. Flera av Åttans och Nians drag står i konflikt med varandra, och den här personlighetstypen kan därför ibland vara motsägelsefull. En Nia med en stark Etta-flygel blir däremot lite mer som en Etta, det vill säga blygsam, samlad, kontrollerad, ordningsam, principfast, tvångsmässig och rättskaffens.

Linjerna

De två linjerna till och från Nian symboliserar Nians stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Nians stresspunkt är Sexan och hans eller hennes trygghetspunkt är Trean.

Traditionellt anses stresspunkten representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare. Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Nians stresspunkt är alltså Sexan. Det innebär att en Nia under stressande livsomständigheter uppvisar mer av Sexas misstänksamma och veliga attityd. Men det är inte enbart av ondo för Nian att befinna sig på denna punkt; i stället kan Nian bli ärligare och mer rakt på sak. Det viktiga att vara uppmärksam på för en Nia är dock tendensen att under längre perioder av stress anta de negativa dragen hos Sexan och bli ängslig och anklagande.

Nians trygghetspunkt är Trean. Det innebär att en Nia under avslappnade levnadsomständigheter blir mer praktisk, produktiv och fokuserad. Nian kan finna större människokärlek mening och handlingskraft hos Trean, men han eller hon måste vara uppmärksam på tendensen att i trygga situationer anta Treans negativa drag och bli hyperaktiv eller alltför mån om att imponera på andra.

Nians terapeutiska väg

Niornas grundläggande identifikation och fixering bygger på deras instinktiva center (Nians triad). Till skillnad från Åttan, som vänder uttrycken för de instinktiva funktionerna mot omvärlden, och Ettan, som vänder dem inåt, har Nian tappat kontakten med dem helt. Nior saknar därför bukcentrets essentiella aspekt av handlingskraft och närvaro i kroppen. Bukcentret tycks frikopplat från de övriga två centren, som Nian i stället använder för att fungera i världen. Men Nian är ändå en buktyp, så det här förhållandet skapar stor förvirring i Nians person. Det är som om Nian hade två lägen: det instinktiva läget och ett slags dagdrömmarläge. När de befinner sig i det instinktiva läget är de ofta väl till mods och sysselsatta med någon aktivitet som inte kräver något deltagande av deras intellektuella eller känslomässiga funktioner. I dagdrömmarläget, utan kontakt med sin livsenergi och de instinktiva funktionerna, känns alla upplevelser ungefär lika viktiga och betydelsefulla, och Niorna ser möjligheter och perspektiv från alla håll utom sitt eget. Detta beror på att bukcentret, och därmed deras kontakt med sitt Varande, saknar en balanserad förbindelse med de två övriga centren.

Detta innebär att Nian, till skillnad från de sekundära typerna, inte har något ”orört” center att börja sin terapeutiska verksamhet i. Nian, liksom de andra primära typerna, måste ta tjuren vid hornen och gå direkt på sin egen triad, med alla personlighetens identifikationer, för att bringa balans bland centren. Det är en tuffare uppgift, och det är inte ovanligt att det tar något längre tid för de primära typerna att komma till ett genombrott i sina terapeutiska aktiviteter. När genombrottet väl kommer kan det dock bli dramatiskt, till skillnad från hos de sekundära typerna som kan komma igång lättare men sedan fortsätter i en någorlunda jämn takt.

Detta innebär också att Niornas nästa terapeutiska uppgift – efter att ha börjat tillämpa en regelbunden utövning som befrämjar närvaro i kroppen och kontakt med sin fysiska varelse –  inte finns hos något annat center, som hos de sekundära typerna. För Nian gäller det även fortsättningsvis att hitta metoder som frigör den blockerade energin i kroppen, särskilt undertryckt ilska och rädsla.

Niornas väg till utveckling

• Att förstå att de själva är viktiga
• Att sätta gränser och prioritera väl
• Att älska sig själv, inte bara andra
• Att acceptera obehag och förändring som en del av livet
• Att förstå att de själva är värda sin egen och andras kärlek
• Att inse att de är lika betydelsefulla som alla andra i världen