8: Utmanaren – handlingskraftig och kontrollerande

Vi har valt att kalla Åttan för Utmanaren. I den övriga enneagramlitteraturen hittar man ofta namn som ”Ledaren”, ”Chefen” och ”Självhävdaren” och ”Beskyddaren”. I korthet är Åttor kraftfulla och självsäkra, och deras handlingskraft i kombination med tendensen att dominera gör att de ofta får sin vilja fram. Åttor är starka och påstridiga. De är beskyddande, men de kan också uppleva att de måste kontrollera sin omgivning (inte minst människorna i den). Åttor är direkta och rakt på sak, och de problem som kan dyka upp handlar ofta om deras humör och en oförmåga att visa omgivningen sina mjukare sidor. Åttan är fokuserad på handling och att få saker och ting gjorda.

Testa din typ här

Åttan i den instinktiva triaden

Åttan är en sekundär typ med utgångsläge i bukcentret eller den instinktiva triaden. Av de tre buktyperna (Åttan, Nian och Ettan) är Åttan den typ som agerar ut triadens grundläggande tema, som har med magens instinktiva funktioner att göra. Den bakomliggande känslan i den instinktiva triaden är ilska (vrede), och typernas fokus ligger på självständighet, motstånd och kontroll. Åttornas upplevelse är att de måste ta för sig och ha kontroll över omgivningen, och de är oftare än andra typer öppet aggressiva. Det Åttan undertrycker är sin sårbarhet, som inte får plats i Åttans strävan efter styrka och makt.

Åttans övriga grupptillhörigheter

Åttans sociala stil är självsäker. Liksom de andra självhävdande typerna är Åttan mer direkt och konfronterande än typerna i de andra horneygrupperna. (Åttan är den i särklass mest aggressiva och framfusiga av de självhävdande typerna.) Horneygruppen anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt den triad de tillhör; se ovan). I Åttornas fall betyder detta att de kräver det oberoende och den självständighet de söker genom att ta för sig i livet, hävda sig själva och försöka kontrollera andra (för att inte riskera att själva bli kontrollerade).

Åttans reaktionsmönster är intensitet. Liksom de andra reaktiva typerna reagerar Åttan (ofta kraftfullt och aggressivt) på upprörande situationer och kräver respons från omgivningen – helst ska deras medmänniskor bli lika upprörda som de själva är.

Åttans personlighet

Åttans personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att bli skadad, invaderad eller kontrollerad av andra, och det Åttan önskar mest av allt är därför att vara stark och ha kontroll sin situation. Åttor inser inte att vi alla är i grunden oskuldsfulla, utan tror att världen är hård och orättvis och att de starka utnyttjar de svaga och tvingar på dem sin sanning. Åttorna blir därför starka och kraftfulla för att vinna respekt, och enligt principen ”attack är bästa försvar” börjar de tvinga på andra sin sanning. De drar sig inte för att använda ilska och direkta konfrontationer, och de förnekar sin egen sårbarhet. Fokus ligger på makt, orättvisor och kontroll. Åttornas drivkraft är lustfyllda upplevelser och överdrifter, och de har ofta en mycket stark personlig energi.

Fällan de riskerar att hamna i är att de upprätthåller sin egen trygghet genom makt och osårbarhet. De undviker till varje pris att känna sig svaga, sårbara och hjälplösa, och deras största rädsla är att någon annan ska få kontroll över dem eller kränka dem.

Flyglarna

Åttans flyglar är Sjuan, Entusiasten, och Nian, Fredsmäklaren. Det innebär att en Åtta med största sannolikhet har drag som påminner om antingen Sjuans eller Nians. Ju senare i livet vi tittar på Åttan, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln.

Vilken flygel som dominerar avgör hur Åttan framstår som person. En Åtta med stark Sjua-flygel är sannolikt mer social, ambitiös, impulsiv, risktagande, aggressiv, materialistisk och benägen för beroende och missbruk. Sjuans och Åttans drag förstärker varandra, och kombinationen av Åttan och Sjua-flygeln bildar en av enneagrammets mest aggressiva typer. En Åtta med en stark Nia-flygel blir däremot lite mer som en Nia, det vill säga stabil, stödjande, tålmodig, blygsam, stillsamt dominerande, långsam att bli arg, kall och likgiltig. Vissa av Åttans och Nians drag står i konflikt med varandra och gör att denna personlighetstyp ibland kan verka ha en ”dubbelnatur”.

Linjerna

De två linjerna till och från Åttan symboliserar Åttans stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Åttans stresspunkt är Femman och hans eller hennes trygghetspunkt är Tvåan.

Traditionellt anses stresspunkten representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare. Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Åttans stresspunkt är alltså Femman. Det innebär att en Åtta under stressande livsomständigheter uppvisar mer av Femmans avvaktande och misstänksamma attityd. Men det är inte enbart av ondo för Åttan att befinna sig på denna punkt; i stället kan Åttans självständighet stärkas på ett sunt sätt och han eller hon bli mindre reaktiv. Det viktiga att vara uppmärksam på för en Åtta är dock tendensen att under längre perioder av stress anta de negativa dragen hos Femman och bli en världsförnekande enstöring.

Åttans trygghetspunkt är Tvåan. Det innebär att en Åtta under avslappnade levnadsomständigheter börjar släppa lite på sin fixering vid makt och styrka och bli varmare och mer medkännande mot sina medmänniskor. Åttan kan finna större människokärlek hos Femman, men han eller hon måste vara uppmärksam på tendensen att i trygga situationer anta Tvåans negativa drag och bli manipulativ, krävande eller försöka ”äga” människor.

Åttans terapeutiska väg

Åttornas  grundläggande identifikation och fixering bygger på deras instinktiva center (Åttans triad). För att kompensera för blockeringarna i samband med detta center använder Åttorna intellektuell energi (från huvudcentret, Åttans ”andra center”) och börjar underbygga sin aggressiva hållning med strategier och planer. (Jämför Ettan, den andra instinktiva ytterligheten, som undertrycker sin vrede och hämtar stimulans till sina handlingar med hjälp av hjärtcentret.) Åttans tredje center, hjärtcentret, förblir relativt ”orört” och kan därför vara värdefullt som terapeutiskt fokus.

När Åttan tar hjälp av det center som personligheten ännu inte anlitat för sina strategier och reaktionsmönster kan han eller hon få hjälp att hitta den balans som saknats. Det händer när Åttan börjar tillämpa en regelbunden utövning som aktiverar de sunda aspekterna av hjärtcentret – känslomässig närvaro och kontakt. Därefter blir det också dags för honom eller henne att börja arbeta med att frigöra den blockerade energin i huvudcentret (förmodligen med särskild tonvikt på deras förnekande av sin egen rädsla och sårbarhet)  för att de två sammanblandade funktionerna – känslorna och tankarna– ska kunna odlas var och en för sig i större medvetenhet.

Hos en neurotisk eller psykologiskt osund Åtta har personligheten sannolikt tagit hjälp även av hjärtcentret för sina strategier och identifikationer. Då kan det vara nödvändigt med en utomstående, mer balanserad person (till exempel en terapeut) till hjälp för att Åttan ska kunna hitta vägen ut ur centrens förvirring.

Åttornas väg till utveckling

• Återfinna sin oskuldsfullhet
• Lära sig hur mycket kraft som behövs och när det blir överdrivet
• Tona ner sin påverkan på omgivningen
• Förstå och respektera andra människors sanning
• Tillåta sin egen sårbarhet
• Att lära sig bortse från sina förutfattade meningar
• Att förstå att alla har sin egen sanning