7: Entusiasten – upptagen och impulsiv

Vi har valt att kalla Sjuan för Entusiasten. I den övriga enneagramlitteraturen hittar man ofta namn som ”Peter Pan”, ”Epikurén” och ”Äventyraren”. I korthet är Sjuor produktiva, sysselsatta och utåtriktade, och de är notoriska mångsysslare. Sjuor är optimistiska och spontana. De är lekfulla och öppna för nya upplevelser, men de riskerar också att bi utbrända av sin ständiga jakt på det som är nytt. Sjuor är glada och praktiskt orienterade, och de problem som kan dyka upp har ofta att göra med att de blir splittrade och distraherade. Sjan är fokuserad på framtid, planer och att fånga alla möjligheter.

Testa din typ här

Sjuan i den intellektuella triaden

Sjuan är en sekundär typ med utgångsläge i huvudcentret eller den intellektuella triaden. Av de tre huvudtyperna (FemmanSexan och Sjuan) är Sjuan den typ som undertrycker triadens grundläggande tema, som har med huvudets och tankarnas funktioner att göra. Den grundläggande känslan i den intellektuella triaden är rädsla (ängslighet), och typernas fokus ligger på säkerhet, strategier och föreställningar. Sjuorna undviker sin rädsla genom ständig fysisk sysselsättning (framförallt med ”farliga” saker och olika former av äventyr.

Sjuans övriga grupptillhörigheter

Sjuans sociala stil är självsäker. Som en av de bestämda typerna är Sjuan mer direkt och konfronterande än de typer som har en annan social stil. Horneygruppen (den sociala stilen) anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt den triad de tillhör; se ovan). I Sjuornas fall betyder detta att de kräver den trygghet och tillfredsställelse de vill ha genom att ta för sig i livet och hävda sig själva.

Sjuans reaktionsmönster är positivitet. Liksom de andra positiva typerna förnekar Sjuan gärna problem och smärta och väljer att i stället ”se positivt” på dem. Sjuor värjer sig starkt mot sin egen smärta och sorg och söker i stället upplevelser, äventyr och nöjen som avledning.

Sjuans personlighet

Sjuans personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att bli berövad viktiga saker eller att fastna i smärta och obehag, och det Sjuan önskar mest av allt är därför att göra ha tillgång till många olika alternativ för att undvika dessa saker. Sjuan inser inte att det finns tillräckligt för dem – tillräckligt med upplevelser och tillfredsställelse – utan tror att världen är begränsande och smärtsam, men att smärtan kan undvikas. Sjuor söker njutning, möjligheter och positivitet och har en bild av sig själva som lyckliga eller tursamma människor. De fantiserar om och engagerar sig i intressanta aktiviteter och upplevelser, och håller alltid utkik efter fler chanser och möjligheter.

Fällan de riskerar att hamna i är att de håller igång sin idealiserade bild av verkligheten och tror att smärtan kan undvikas för alltid. Deras ”motor” – den energi som driver dem – är frosseri; frosseri i intressanta idéer och njutbara upplevelser, nu och i framtiden. Det de helst av allt vill undvika är frustration, begränsningar och lidande.

Flyglarna

Sjuans flyglar är Sexan, Den lojala, och Åttan, Utmanaren. Det innebär att en Sjua med största sannolikhet har drag som påminner om antingen Sexans eller Åttans. Ju senare i livet vi tittar på Sjuan, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln.

Vilken flygel som dominerar avgör hur Sjuan framstår som person. En Sjua med stark Sexa-flygel är sannolikt känsligare, mer insmickrande och hängiven, plikttrogen, ängslig och osäker, lättsårad och tveksam. En Sjua med en stark Åtta-flygel blir däremot lite mer som en Åtta, det vill säga kraftfull, påstridig, otålig, sällskaplig, bullersam, självcentrerad och otrogen.

Linjerna

De två linjerna till och från Sjuan symboliserar Sjuans stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Sjuans stresspunkt är Ettan och hans eller hennes trygghetspunkt är Femman.

Traditionellt anses stresspunkten representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare. Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Sjuans stresspunkt är alltså Ettan. Det innebär att en Sjua under stressande omständigheter uppvisar mer av Ettans kritiska och anklagande attityd. Men det är inte enbart av ondo för Sjuan att befinna sig på denna punkt; Sjuan kan mycket hitta en större förankring i sig själv och lära sig överväga sina val mer noggrant när han eller hon ”hälsar på” borta hos Ettan. Det viktiga att vara uppmärksam på för en Sjua är dock tendensen att under längre perioder av stress anta de negativa dragen hos Ettan och bli en självkritisk felfinnare.

Sjuans integrationspunkt och trygghetspunkt är Femman. Det innebär att en Sjua under avslappnade levnadsomständigheter börjar släppa lite på sitt maniska aktivitetsbehov och mer kunna acceptera motpolerna av bra och dåligt, glädje och sorg och så vidare. Sjuan kan finna större självdisciplin hos Femman, men han eller hon måste vara uppmärksam på tendensen att i trygga situationer anta Femmans negativa drag och bli överdrivet intellektuell eller pådyvla andra människor sina teorier.

Sjuans terapeutiska väg

Sjuornas grundläggande identifikation och fixering bygger på deras intellektuella center (Sjuans triad). För att kompensera för blockeringarna i samband med detta center använder Sjuorna instinktiv energi (från bukcentret, Sjuans ”andra center”) och börjar ”göra sina tankar” och hoppa från den ena aktiviteten till den andra. (Jämför Femman, den andra intellektuella ytterligheten, som kompenserar för sin rädsla genom att stimulera sina tankar med hjälp av hjärtcentret.) Sjuans tredje center, hjärtcentret, förblir relativt outvecklat och ”orört” och kan därför vara värdefullt som terapeutiskt fokus.

När Sjuan tar hjälp av det center som personligheten ännu inte anlitat för sina strategier och reaktionsmönster kan han eller hon få hjälp att hitta den balans som saknats. Det händer när Sjuan börjar tillämpa en regelbunden utövning som aktiverar de sunda aspekterna av hjärtcentret – känslomässig närvaro och kontakt. Därefter blir det också dags för honom eller henne att börja arbeta med att frigöra den blockerade energin i kroppen (förmodligen med särskild tonvikt på undertryckt sorg och känslor av saknad) för att de två sammanblandade funktionerna – känslorna och tankarna– ska kunna odlas var och en för sig i större medvetenhet.

Hos en neurotisk eller psykologiskt osund Sjua har personligheten sannolikt tagit hjälp även av hjärtcentret för sina strategier och identifikationer. Då kan det vara nödvändigt med en utomstående, mer balanserad person (till exempel en terapeut) till hjälp för att Sjuan ska kunna hitta vägen ut ur centrens förvirring.

Sjuornas väg till utveckling

• Inse att det är begränsande att bara söka det positiva
• Göra åtaganden och uppfylla dem
• Lära sig att leva i nuet och uppleva det fullt ut
• Lära sig ta hänsyn till andra
• Tillåta smärta och obehagliga känslor
• Att erkänna sin tendens till eskapism och idealiserade långtidsplaner
• Att lära sig leva i nuet med alla upplevelser det innebär