6: Ifrågasättaren – lojal och skeptisk

Vi har valt att kalla Sexan för Ifrågasättaren. I den övriga enneagramlitteraturen hittar man ofta namn som ”Felsökaren”, ”Skeptikern” och ”Djävulens advokat”. I korthet är Sexor ansvarsfulla, trygghetsmedvetna och skeptiska, och de är naturliga felsökare. Sexor är hängivna och pålitliga. De samarbetar gärna med andra, men de riskerar också att bli obeslutsamma, reaktiva och/eller rebelliska. Sexor är insiktsfulla och intensiva, och de problem som kan dyka upp har ofta att göra med misstänksamhet och tvivel på den egna förmågan. Sexan är fokuserad på att passa in och förutse den tänkbara utvecklingen av det som sker.

Testa din typ här

Sexan i den intellektuella triaden

Sexan är den primära typen med utgångsläge huvudcentret eller den intellektuella triaden. Av de tre huvudtyperna (Femman, Sexan och Sjuan) är Sexan den typ som mest tappat kontakten med huvudets essentiella funktioner. Den bakomliggande känslan i den intellektuella triaden är rädsla (ängslighet), och typernas fokus ligger på säkerhet, strategier och föreställningar. Sexorna förnekar sin rädsla genom att antingen finna auktoriteter som kan vägleda dem (den fobiska Sexan) eller genom att sätta sig upp mot auktoriteter (den kontrafobiska Sexan).

Sexans övriga grupptillhörigheter

Sexans sociala stil är ansvarstagande. Liksom de andra tillmötesgående typerna är Sexan främst inriktad på andra (och då i huvudsak att antingen söka trygghet hos dem eller göra uppror mot dem). Horneygruppen anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt den triad de tillhör; se ovan). I Sexornas fall betyder detta att de försöker förtjäna den trygghet och det stöd de söker hos andra genom att ständigt kontrollera sina beslut mot (eller försvara sig och göra uppror mot) olika auktoriteter.

Sexans reaktionsmönster är intensitet. Liksom de andra reaktiva typerna reagerar Sexan (ofta aggressivt) på upprörande situationer och kräver respons från omgivningen – helst ska deras medmänniskor bli lika upprörda som de själva är.

Sexans personlighet

Sexans personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att bli utan stöd eller vägledning, och det Sexan önskar mest av allt är därför trygghet. Sexan inser inte att det går att lita på sig själv, andra människor och universum i stort, utan tror att världen är farlig och hotfull och att man inte kan lita på någon. Man måste söka eller utmana tryggheten, undvika eller möta rädslan direkt. Denna världsbild gör Sexor vaksamma, ifrågasättande eller tvivlande. De försöker ligga steget före och förutse eventuella problem innan de inträffar. De söker säkerhet antingen genom att utmana tryggheten och sin egen rädsla (den kontrafobiska varianten) eller genom att söka trygghet och undvika rädsla så gott de kan (den fobiska varianten). Sexor finns som synes i två ”utgåvor” – en som är uttalat räddhågsen och en som försvarar sig mot sin rädsla genom att utmana den i olika situationer. De flesta Sexor har både fobiska och kontrafobiska drag.

Fällan de riskerar att hamna i är att de söker trygghet och garantier utöver vad som är möjligt att få. Deras ”motor” – den energi som driver dem – är rädsla. Det de helst av allt vill undvika är hjälplöshet och försvarslöshet, vilket de försöker åstadkomma på olika sätt beroende på vilken variant de tillhör; de fobiska Sexorna söker tryggheten genom att inordna sig under auktoriteter medan de kontrafobiska söker den genom att utmana och ifrågasätta dem.

Värt att notera om begreppen ”fobisk” och ”kontrafobisk” Sexa är att de allra flesta Sexor är både- och. Det finns Sexor som drar lite tydligare åt endera hållet, men de flesta Sexor har områden i livet där de är mer ängsliga och andra områden där de är mer utmanande och/eller provocerande.

Flyglarna

Sexans flyglar är Femman, Specialisten, och Sjuan, Entusiasten. Det innebär att en Sexa med största sannolikhet har drag som påminner om antingen Femmans eller Sjuans. Ju senare i livet vi tittar på Sexan, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln.

Vilken flygel som dominerar avgör hur Sexan framstår som person. En Sexa med stark Femma-flygel är sannolikt intellektuellt inriktad, originell, tystlåten, avvaktande, negativ, stridslysten och arrogant. En Sexa med en stark Sjua-flygel blir däremot lite mer som en Sjua, det vill säga social, inställsam, lekfull, materialistisk, manisk, överreagerande och lättirriterad.

Linjerna

De två linjerna till och från Sexan symboliserar Sexans stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Sexans stresspunkt är Trean och hans eller hennes trygghetspunkt är Nian.

Traditionellt anses stresspunkten representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare. Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Sexans stresspunkt är alltså Trean. Det innebär att en Sexa under stressande livsomständigheter uppvisar mer av Treans självhävdelse- och uppmärksamhetsbehov. Men det är inte enbart av ondo för Sexan att befinna sig på denna punkt; Sexan kan mycket väl också visa sig bli mer trygg i sig själv, optimistisk och aktiv samt få lättare att bestämma sig och fatta beslut när han eller hon ”hälsar på” borta hos Trean. Det viktiga att vara uppmärksam på för en Sexa är dock tendensen att under längre perioder av stress anta de negativa dragen hos Trean och bli en tävlingsinriktad arbetsnarkoman.

Sexans trygghetspunkt och integrationspunkt är Nian. Det innebär att en Sexa under avslappnade levnadsomständigheter börjar släppa lite på sin misstänksamhet och vaksamhet och bli mer avslappnad, tillitsfull och accepterande. Sexan kommer fortfarande att vara en Sexa, men det ökade lugnet och avslappningen kan ändå göra gott. Det Sexor behöver se upp med är risken att i trygga situationer anta Nians negativa drag och bli apatisk eller bedöva sig med mat, droger eller alkohol.

Sexans terapeutiska väg

Sexornas grundläggande identifikation och fixering bygger på deras intellektuella center (Sexans triad). Till skillnad från Femman, som överdriver uttrycken för huvudets funktioner, och Sjuan, som underdriver dem, har Sexan tappat kontakten med dem helt. Sexor saknar därför huvudcentrets essentiella aspekt av inre stillhet och vägledning, och söker därför hela tiden utanför sig själv efter dessa saker. Huvudcentret tycks frikopplat från de övriga två centren, som Sexan i stället använder för att fungera i världen. Men Sexan är ändå en huvudtyp, så det här förhållandet skapar stor förvirring i Sexans person. Det är som om Sexan hade två lägen: det plikttrogna läget och det tänkande läget. Det normala läget är det plikttrogna, där Sexan blandar de instinktiva och de känslomässiga funktionerna för att fungera i vardagen och inte har någon kontakt alls med sin inre vägledning och tystnad. När det andra läget, det tänkande läget, inträder, kan Sexorna sysselsätta sig med allehanda tankekoncept och idéer, men de är inte förmögna att integrera dem i verkliga livet, eftersom huvudcentret saknar en balanserad förbindelse med de två övriga centren.

Detta innebär att Sexan, till skillnad från de sekundära typerna, inte har något ”orört” center att börja sin terapeutiska verksamhet i. Sexan, liksom de andra primära typerna, måste ta tjuren vid hornen och gå direkt på sin egen triad, med alla personlighetens identifikationer, för att bringa balans bland centren. Det är en tuffare uppgift, och det är inte ovanligt att det tar något längre tid för de primära typerna att komma till ett genombrott i sina terapeutiska aktiviteter. När genombrottet väl kommer kan det dock bli dramatiskt, till skillnad från hos de sekundära typerna som kan komma igång lättare men sedan fortsätter i en någorlunda jämn takt.

Detta innebär också att Sexornas nästa terapeutiska uppgift – efter att ha börjat en regelbunden utövning som befrämjar inre stillhet och icke-intellektuell förståelse – inte finns hos något annat center, som hos de sekundära typerna. För Sexan gäller det även fortsättningsvis att hitta metoder som tillåter dem att utveckla kontakten med sin inre vägledning och bearbeta sina förvrängda tankemönster, särskilt sådana som har med rädsla och projektioner att göra.

Sexornas väg till utveckling

• Acceptera osäkerheten som en del av livet
• Utveckla tillit till sig själv, andra och världen i stort
• Inse att både kamp och flykt är reaktioner på rädsla
• Iaktta rädslan och lugna den
• Våga trots rädslan
• Att återfinna tilliten till sig själva och omvärlden