5: Specialisten – uppmärksam och analytisk

Vi har valt att kalla Femman för Specialisten. I den övriga enneagramlitteraturen hittar man ofta namn som ”Forskaren”, ”Eremiten” och ”Bokmalen”. I korthet är Femmor intellektuella och uppmärksamma, och de kan kartlägga och strukturera komplicerade sammanhang. Femmor är mentala och analytiska. De är uppfinningsrika och nyfikna, men de kan riskerar också att fastna i sitt eget huvud och bli isolerade ensamvargar. Femmor är insiktsfulla och intensiva, och de problem som kan dyka upp har ofta med cynism och isolering att göra. Femman är fokuserad på att förstå hur saker och ting fungerar.

Testa din typ här

Femman i den intellektuella triaden

Femman är en sekundär typ med utgångsläge i huvudcentret eller den intellektuella triaden. Av de tre huvudtyperna (Femman, Sexan och Sjuan) är Femman den typ som agerar ut triadens grundläggande tema, som har med huvudets och tankarnas funktioner att göra. Den grundläggande känslan i den intellektuella triaden är rädsla (ängslighet), och typernas fokus ligger på säkerhet, strategier och föreställningar. Femmorna upplever att de måste behärska sin tillvaro genom att förstå den intellektuellt. De undviker sin rädsla genom insamlande av kunskap och en mental distans till omvärlden.

Femmans övriga grupptillhörigheter

Femmans sociala stil är avvaktande. Liksom de andra avvaktande typerna är Femman reserverad och har en känsla av att inte riktigt höra hemma i världen. (Femman är den i särklass mest avvaktande typen i gruppen.) Horneygruppen anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt den triad de tillhör; se ovan). I Femmornas fall betyder detta att de söker trygghet och säkerhet i avskildheten genom att dra sig tillbaka till sin trygga mentala värld.

Femmans reaktionsmönster är kompetens. Liksom de andra kompetenta typerna åsidosätter Femman sina egna känslor och reaktioner och försöker hitta rationella lösningar när problem uppstår. Femmor är ofta så oanslutna till sina känslomässiga reaktioner att de sällan kan både handla effektivt och känna samtidigt.

Femmans personlighet

Femmans personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att befinnas oanvändbar, oduglig eller inkompetent, och det Femman önskar mest av allt är därför att upprätta en sfär av kunskaper eller förmågor som ger honom eller henne ett existensberättigande.

Femmor inser inte att det finns tillräckligt med kunskap och energi åt alla, utan de tror i stället att världen ställer för stora krav men ger för lite tillbaka. Det genererar i sin tur en rädsla för att lida brist på sådant som de behöver för sin överlevnad. De skyddar sig från inkräktare genom att stänga av sina känslor. De är uppmärksamma på andras eventuella krav (och hur de ska undvika dem) och drar sig gärna tillbaka och iakttar på håll. Fällan de riskerar att hamna i är att de börjar tro att om de bara blir tillräckligt självständiga kommer de aldrig att behöva någonting från andra. Deras drivkraft är girighet – inte nödvändigtvis med fokus på pengar och materiella ting (oftast tvärtom), men när det gäller sådant som de upplever sig behöva och riskerar att bli utan, nämligen kunskaper och tid för sig själva. De går gärna på djupet i de ämnen som intresserar dem och blir ofta mycket kunniga.

Femmor undviker starka känslor, särskilt rädsla, till varje pris, liksom situationer där de befarar att krav kommer att ställas på dem. De visar sällan sin ilska direkt utan håller den inom sig och uttrycker den med spänningar och ogillande. Enstaka, korta temperamentsutbrott förekommer.

Flyglarna

Femmans flyglar är Fyran, Individualisten, och Sexan, Ifrågasättaren. Det innebär att en Femma med största sannolikhet har drag som påminner om antingen Fyrans eller Sexans. Ju senare i livet vi tittar på Femman, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln.

Vilken flygel som dominerar avgör hur Femman framstår som person. En Femma med stark Fyra-flygel är sannolikt konstnärlig, fantasifull, självupptagen, personlig, uppmärksam på känslor, temperamentsfull och estetisk. En Femma med en stark Sexa-flygel blir däremot lite mer som en Sexa, det vill säga logisk, analytisk, intellektuell, hårt arbetande, ängslig, skeptisk och rädd för intimitet.

Linjerna

De två linjerna till och från Femman symboliserar Femmans stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Femmans stresspunkt är Sjuan och hans eller hennes trygghetspunkt är Åttan.

Traditionellt anses stresspunkten representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare. Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Femmans stresspunkt är alltså Sjuan. Det innebär att en Femma under stressande livsomständigheter uppvisar mer av Sjuans splittring och upptagenhet av olika projekt. Men det är inte enbart av ondo för Femman att befinna sig på denna punkt; Femman kan mycket väl också visa sig bli mer entusiastisk och humoristisk när han eller hon ”hälsar på” uppe hos hos Sjuan. Det viktiga att vara uppmärksam på för en Femma är dock tendensen att under längre perioder av stress anta de negativa dragen hos Sjuan och bli splittrad och hyperaktiv.

Femmans trygghetspunkt och integrationspunkt är Åttan. Det innebär att en Femma under avslappnade levnadsomständigheter börjar släppa lite på sin kontrollerade och avvaktande läggning och bli mer utåtriktad, handlingskraftig och fylld av energi. Femman kommer sannolikt aldrig att bli någon härledare, men den ökade energin och tillgången till känslor av ilska kan ändå bidra till att Femman kommer mer i kontakt med sig själv och sin kropp. Det Femmor behöver se upp med är risken att i trygga situationer anta Åttans negativa drag och bli bestraffande, kontrollerande och hänsynslös mot andra.

Femmans terapeutiska väg

Femmornas grundläggande identifikation och fixering bygger på deras intellektuella center (Femmans triad). För att kompensera för blockeringarna i samband med detta center använder Femmorna känslomässig energi (från hjärtcentret, Femmans ”andra center”) och börjar ta känslomässig fantasi till hjälp för att upprätthålla sin intellektuella tillvaro. (Jämför Sjuan, den andra intellektuella ytterligheten, som kompenserar för sin rädsla genom att ”göra sina tankar” med hjälp av bukcentret.) Femmans tredje center, bukcentret, förblir relativt outvecklat och ”orört” och kan därför vara värdefullt som terapeutiskt fokus.

När Femman tar hjälp av det center som personligheten ännu inte anlitat för sina strategier och reaktionsmönster kan han eller hon få hjälp att hitta den balans som saknats. Det händer när Femman börjar tillämpa en regelbunden utövning som aktiverar de sunda aspekterna av bukcentret – närvaro i kroppen och kontakt med sin fysiska varelse. Därefter blir det också dags för honom eller henne att börja tillåta en känslomässig bearbetning (förmodligen med särskild tonvikt på känslor av avvisande och hopplöshet) för att de två sammanblandade funktionerna – känslorna och tankarna– ska kunna odlas var och en för sig i större medvetenhet.

Hos en neurotisk eller psykologiskt obalanserad Femma har personligheten sannolikt tagit hjälp även av bukcentret för sina strategier och identifikationer. Då kan det vara nödvändigt med en utomstående, mer balanserad person (till exempel en terapeut) till hjälp för att Femman ska kunna hitta vägen ut ur centrens förvirring.

Femmornas väg till utveckling

• Att uppleva känslor i nuet
• Att undvika att försvara sig genom att dra sig undan
• Tillåta fler människor att komma dem inpå livet
• Uttrycka sig och bjuda på sig själv
• Ägna sig åt fysisk aktivitet
• Att återfinna kontakten med sin livsenergi och sina känslor
• Att inse att det finns ett överflöd av energi och kunskap tillgängligt