4: Individualisten – känslig och kreativ

Vi har valt att kalla Fyran för Individualisten. I den övriga enneagramlitteraturen hittar man ofta namn som ”Romantikern” (eller till och med ”Den tragiska romantikern”), ”Esteten” och ”Den ovanliga”. I korthet är Fyror avvaktande och dramatiska, och de kan vara fantastiska esteter. Fyror är reserverade och mycket medvetna om sig själva. Som grupp har de en större känslomässig ärlighet än någon av de andra typerna, men de kan också lätt hemfalla åt melankoli och självömkan. Fyror är kreativa och personliga, och de problem som kan dyka upp har ofta med lynnighet och förakt att göra. Fyran är fokuserad på det unika i sina egna förutsättningar och sin egen identitet.

Testa din typ här

Fyran i den känslomässiga triaden

Fyran är en sekundär typ med utgångsläge i hjärtcentret eller den känslomässiga triaden. Av de tre hjärttyperna (TvåanTrean och Fyran) är Fyran den typ som undertrycker triadens grundläggande tema, som har med hjärtats och känslornas funktioner att göra. Den grundläggande känslan i den känslomässiga triaden är skam, och typernas fokus ligger på uppmärksamhet, identifikation och fientlighet. Fyrorna upplever att de saknar något väsentligt och är ofullständiga som människor. De undviker sina känslor av ovärdighet genom att vara så speciella som möjligt och bygga upp en unik identitet.

Fyrans övriga grupptillhörigheter

Fyrans sociala stil är avvaktande. Liksom de andra avvaktande typerna är Fyran reserverad och har en känsla av att inte riktigt höra till. Horneygruppen (social stil) anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt den triad de tillhör; se ovan). I Fyrornas fall betyder detta att de söker uppmärksamhet och fullbordan genom att dra sig tillbaka till sin romantiska, idealiserade självbild.

Fyrans reaktionsnmönster är intensitet. Liksom de andra reaktiva typerna reagerar Fyran (ofta med teatralisk dramatik) på upprörande situationer och kräver respons från omgivningen – helst ska deras medmänniskor bli lika upprörda som de själva är.

Fyrans personlighet

Fyrans personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att vara utan identitet eller personlig betydelse, och det Fyran önskar mest av allt är därför att betona sin individualitet och sina unika egenskaper. Fyror inser inte att alla har en djup och fullständig samhörighet med alla andra och allting annat, utan de tror att de själva (och andra) förlorat kontakten med sin ursprungliga samhörighet och att de nu saknar någonting viktigt som människor. Fyror har ofta starka känslor av längtan och avundsjuka. Deras uppmärksamhet ligger på jakten efter den perfekta kärleken eller de perfekta omständigheterna för att kunna känna sig älskade, hela och fullständiga igen. Fällan de riskerar att hamna i är att de låter sina starka känslor styra och blir handlingsförlamade. De motsätter sig förändringar i sin framtoning och självbild eftersom de är rädda för att de ska förlora sitt unika jag. Dessutom blir de rädda att inte vara bra nog, och fruktar att världen antagligen kommer att svika dem. De förlorar sig i sig själva, förringar förbättringar om de inte är spektakulära och blir modfällda och nedslagna.

Det Fyror mest av allt vill undvika är känslan av att vara avvisad, att inte bli hörd eller att vara obetydlig. De gör vad som helst för att slippa känna vad de innerst inne anar – att de saknar någonting väsentligt och inte är goda nog. Dessutom skyr de medelmåttighet som pesten och har ingenting till övers för folk eller situationer utan känslomässigt djup.

Fyror visar sin ilska genom passionerade ilskeutbrott, genom att upplösas i tårar eller genom depressioner.

Flyglarna

Fyrans flyglar är Trean, Presteraren, och Femman, Forskaren. Det innebär att en Fyra med största sannolikhet har drag som påminner om antingen Treans eller Femmans. Ju senare i livet vi tittar på Fyran, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln.

Vilken flygel som dominerar avgör hur Fyran framstår som person. En Fyra med stark Trea-flygel är sannolikt mer energiska, aktiva, utåtriktade, ambitiösa och uppmärksamhetskrävande. En sådan personlighet kan ibland verka svårbegriplig eftersom Fyrans och Treans drag till viss del står i konflikt med varandra. En Fyra med en stark Femma-flygel blir däremot lite mer som en Femma, det vill säga objektiv, tystlåten, okonventionell, originell, gåtfull, pessimistisk, analytisk och avvaktande. Fyrans och Femmans drag förstärker varandra.

Linjerna

De två linjerna till och från Fyran symboliserar Fyrans stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Fyrans stresspunkt är Tvåan och hans eller hennes trygghetspunkt är Ettan.

Traditionellt anses stresspunkten representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare. Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Fyrans stresspunkt är alltså Tvåan. Det innebär att en Fyra under stressande omständigheter uppvisar mer av Tvåans medberoende och manipulativa drag. Men det kanske inte är enbart av ondo; Fyran kan mycket väl också visa sig bli mer tillmötesgående och serviceinriktad när han eller hon ”hälsar på” uppe hos hos Tvåan. Det viktiga att vara uppmärksam på för en Fyra är dock tendensen att under längre perioder av stress anta de negativa dragen hos Tvåan och bli krävande och manipulativ.

Fyrans trygghetspunkt och integrationspunkt är Ettan. Det innebär att en Fyra under avslappnade levnadsomständigheter börjar släppa lite på sin melodramatiska läggning och bli mer praktisk, mindre självupptagen och mindre styrd av sina känslor. Fyran kommer sannolikt aldrig att bli någon idealistiskt stram person, men den ökade strukturen avslappningen kan ändå bidra till att Fyran blir mer objektiv och ordnad. Det Fyror behöver se upp med är risken att i trygga situationer anta Ettans negativa drag och bli självkritiska, krävande och få dåligt samvete.

Fyrans terapeutiska väg

Fyrornas grundläggande identifikation och fixering bygger på deras känslomässiga center (Fyrans triad). För att kompensera för blockeringarna i samband med detta center använder Fyrorna tankarnas energi (från huvudcentret, Fyrans ”andra center”) och börjar leva i en mental värld av känslor. (Jämför Tvåan, den andra känslomässiga ytterligheten, som kompenserar för sin skam genom att ”göra sina känslor” med hjälp av det instinktiva centret.) Fyrans tredje center, bukcentret, förblir relativt ”orört” och kan därför vara värdefullt som terapeutiskt fokus.

När Fyran tar hjälp av det center som personligheten ännu inte anlitat för sina strategier och reaktionsmönster kan han eller hon få hjälp att hitta den balans som saknats. Det händer när Fyran börjat tillämpa en regelbunden utövning som aktiverar de sunda aspekterna av bukcentret – närvaro i kroppen och kontakt med sin fysiska varelse. Därefter blir det också dags för honom eller henne att börja arbeta med att frigöra den blockerade energin i huvudcentret (förmodligen med särskild tonvikt på negativa känslor gentemot sig själv och andra) för att de två sammanblandade funktionerna – känslorna och tankarna– ska kunna odlas var och en för sig i större medvetenhet.

Hos en neurotisk eller psykologiskt osund Fyra har personligheten sannolikt tagit hjälp även av bukcentret för sina strategier och identifikationer. Då kan det vara nödvändigt med en utomstående, mer balanserad person (till exempel en terapeut) till hjälp för att Fyran ska kunna hitta vägen ut ur centrens förvirring.

Fyrornas väg till utveckling

• Fokusera på vad som är positivt i nuet
• Handla konsekvent trots att känslorna är intensiva och gör tvära kast
• Inse att känslor inte är den enda verkligheten
• Lära sig uppskatta det alldagliga
• Att återerövra känslan av fullständighet här och nu genom att lära sig uppskatta nuet och sig själva som de är, utan att för den skull behöva vara speciella och unika