3: Presteraren – målinriktad och effektiv

Vi har valt att kalla Ettan för Presteraren. I den övriga enneagramlitteraturen hittar man ofta namn som ”Motivatören”, ”Stjärnan”, ”Kameleonten” eller ”Den framgångsrika”. I korthet är Treor målorienterade och effektiva, och de kan inspirera andra med sina bedrifter. De har alltid ett projekt på gång och kan ta genvägar för att komma fram. Treor är attraktiva, diplomatiska och strategiska, och de problem som kan dyka upp har ofta med tävlingsvilja och arbetsnarkomani att göra. Trean är fokuserad på ambition, anpassningsbarhet och sin egen framtoning.

Testa din typ här

Trean i den känslomässiga triaden

Trean är den primära typen med utgångsläge i hjärtcentret eller den känslomässiga triaden. Av de tre hjärttyperna (Tvåan, Trean och Fyran) är Trean den typ som mest tappat kontakten med hjärtats essentiella funktioner. Den bakomliggande känslan i den känslomässiga triaden är skam, och typernas fokus ligger på uppmärksamhet, identifikation och fientlighet. Treorna förnekar sina känslor av värdelöshet genom att arbeta och söka efter en yttre identitet i form av prestationer.

Treans övriga grupptillhörigheter

Treans sociala stil är självsäker, och som en av de självsäkra typerna är Trean mer direkt och konfronterande än typerna i de andra horneygrupperna. Horneygruppen (social stil) anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt det utgångsläge de har; se ovan). I Treornas fall betyder detta att de kräver den uppmärksamhet och kärlek de vill ha av andra genom att försöka uppnå så mycket som möjligt och glänsa med sina prestationer.

Treans reaktionsmönster är kompetens. Liksom de andra kompetenta typerna åsidosätter Trean sina egna känslor och reaktioner och försöker hitta rationella lösningar när problem uppstår. Treor är ofta så oanslutna till sina känslomässiga reaktioner att de sällan kan både handla effektivt och känna samtidigt.

Treans personlighet

Treans personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att vara utan värde, och det Trean önskar mest av allt är därför att skapa sig ett värde genom att prestera saker. Treor är enneagrammets ”flitiga myror” som hela tiden försöker göra något för att få ett värde.De inser inte att allt som måste göras kommer att bli gjort enligt en större, universell plan utan tror att världen belönar handling och effektivitet – inte att bara vara. För att bli älskad måste man hela tiden åstadkomma någonting. Treornas uppmärksamhet ligger på prestationer, framgångar och en snygg framtoning, eftersom de är övertygade om att kärlek är beroende av det godkännande och den bekräftelse som deras framgångar och prestationer genererar. De fokuserar på mål och pressar på framåt utan att ta särskilt mycket hänsyn till sina egna känslor. Fällan de riskerar att hamna i är att de tror att deras supereffektivitet är en garanterad biljett till framgång, erkännande, kärlek och accepterande. Drivkraften bakom deras aktivitet är deras självbedrägliga tro att man uppnår sina mål genom att anpassa sig efter vad som önskas och upprätthålla en bra image. Det de mest av allt vill undvika är att falla offer för sina egna sanna känslor. Omedvetet är de övertygade om att om de börjar lyssna till sina egna känslor kommer de aldrig att kunna åstadkomma någonting, så de jagar vidare efter framgången och lämnar sina djupare behov otillfredsställda. Deras starka sidor är att de är effektiva, kompetenta, entusiastiska och bra ledare. Tyvärr är de inte införstådda med att de yttre framgångarna inte nödvändigtvis för med sig det inre välmående de söker.

Flyglarna

Treans flyglar är Tvåan, Hjälparen, och Fyran, Individualisten. Det innebär att en Trea med största sannolikhet har drag som påminner om antingen Tvåans eller Fyrans. Ju senare i livet vi tittar på Trean, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln. Vilken flygel som dominerar avgör hur Trean framstår som person. En Trea med stark Tvåa-flygel är sannolikt mer sällskaplig, uppmärksam på andra, hjälpsam, charmerande, manipulativ, härsklysten och insmickrande. En Trea med en stark Fyra-flygel blir däremot lite mer som en Fyra, det vill säga kreativ, introspektiv, avvaktande, dämpad, intellektuellt orienterad, lynnig, arrogant och pretentiös.

Linjerna

De två linjerna till och från Trean symboliserar Treans stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Treans stresspunkt är Nian och hans eller hennes integrationspunkt/trygghetspunkt är Sexan.

Traditionellt anses stresspunkten representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare. Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Treans stresspunkt är alltså Nian. Det innebär att en Trea under stressande omständigheter uppvisar mer av Nians avtrubbning och passiva aggressivitet. Men besöket på Nian är kanske inte enbart av ondo; Trean kan mycket väl också visa sig få bli mer mottaglig för intryck och uppmärksam på andra.

Treans trygghetspunkt är Sexan. Det innebär att en Trea under avslappnade levnadsomständigheter börjar släppa lite på sin streberaktiga framtoning och bli mer som en Sexa: lojal, mer hängiven sina nära och kära och mer benägen att arbeta för saker som han eller hon tror på. Det Trean behöver vara uppmärksam på under dessa omständigheter är att han eller hon inte anammar Sexans mer negativa drag: fientlighet, obeslutsamhet och beroende.

Treans terapeutiska väg

Treornas grundläggande identifikation och fixering bygger på deras känslomässiga center (Treans triad). Till skillnad från Tvåan, vars ”hjärtfunktioner” riktas utåt mot omgivningen, och Fyran, där de riktas inåt, har Trean tappat kontakten med dem helt. Treor saknar därför hjärtcentrets essentiella aspekt av identitet och värde, och söker därför hela tiden utanför sig själv efter dessa saker. Hjärtcentret tycks frikopplat från de övriga två centren, som Trean i stället använder för att fungera i världen. Men Trean är ändå en hjärttyp, så det här förhållandet skapar stor förvirring i Treans person. Det är som om Treor hade två lägen: funktionellt läge och känsloläge. Det normala läget är det funktionella, där Trean blandar de instinktiva och de intellektuella funktionerna för att fungera i vardagen och inte har någon kontakt alls med sina känslor. När det andra läget, känsloläget, inträder, kan Treorna uppleva känslor men är totalt oförmögen att fungera i världen och vara handlingskraftig på samma gång, eftersom hjärtcentret saknar en balanserad förbindelse med de två övriga centren.

Detta innebär att Trean, till skillnad från de sekundära typerna, inte har något ”orört” center att börja sin terapeutiska verksamhet i. Trean, liksom de andra primära typerna, måste ta tjuren vid hornen och gå direkt på sin egen triad, med alla personlighetens identifikationer, för att bringa balans bland centren. Det är en tuffare uppgift, och det är inte ovanligt att det tar något längre tid för de primära typerna att komma till ett genombrott i sina terapeutiska aktiviteter. När genombrottet väl kommer kan det dock bli dramatiskt, till skillnad från hos de sekundära typerna som kan komma igång lättare men sedan fortsätter i en någorlunda jämn takt.

Detta innebär också att Treornas nästa terapeutiska uppgift – efter att börja tillämpa en regelbunden utövning som befrämjar känslomässig närvaro och kontakt – inte finns hos något annat center, som hos de sekundära typerna. För Trean gäller det även fortsättningsvis att hitta metoder som tillåter dem att sörja och bearbeta sina känslor (särskilt känslor av otillräcklighet och skam).

Treornas väg till utveckling

• Att ta saker och ting i lugn takt
• Att välkomna sina känslor
• Att förstå att ett misslyckande då och då inte är någon katastrof
• Att inse att människor älskar dem för vad de är, inte för vad de gör
• Att inse att de är älskade för den de är, inte för vad de åstadkommer