2: Hjälparen – omhändertagande och relationsinriktad

Vi har valt att kalla Tvåan för Hjälparen. I den övriga enneagramlitteraturen finner man också namn som ”Givaren” eller ”Den barmhärtiga samariten”. I korthet är Tvåor varma och empatiska, med spontant intresse för och välvilja gentemot sina medmänniskor. De är omhändertagande, hjälpsamma och sentimentala, och de problem som kan dyka upp för dem har ofta att göra med att de lägger sig i andras liv och är ovilliga att erkänna sina egna behov. Tvåan är fokuserad på kärlek, uppmärksamhet och att vara andra människor till lags.

Testa din typ här

Tvåan i den känslomässiga triaden

Tvåan är en sekundär typ med utgångsläge i hjärtcentret eller den känslomässiga triaden. Av de tre hjärttyperna (Tvåan, Trean och Fyran) är Tvåan den typ som agerar ut triadens grundläggande tema, som har med hjärtats och känslornas funktioner att göra. Den bakomliggande känslan i den känslomässiga triaden är skam, och typernas fokus ligger på uppmärksamhet, identifikation och fientlighet. Tvåornas upplevelse är att de måste vara andra till lags och uppfatta och ta hand om deras känslor. När Tvåornas egen skam kommer till uttryck undertrycker de den genom att fokusera på sina medmänniskor.

Tvåans övriga grupptillhörigheter

Tvåans sociala stil är ansvarstagande. Som en av dessa typer är Tvåan främst inriktad på andra (och då i huvudsak deras behov och känslor). Horneygruppen anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt den triad de tillhör; se ovan). I Tvåornas fall betyder detta att de försöker förtjäna den uppmärksamhet och kärlek de vill ha av andra genom att sätta deras behov först.

Tvåans reaktionsmönster är positivitet. Liksom de andra positiva typerna kan Tvåan förneka problem och väljer att i stället ”se positivt” på dem. Dessutom är Tvåor så omedvetna om sina egna behov att de möjligen ser problem och bristande tillfredsställelse hos andra, men sällan hos sig själva. Sig själva ser de i stället som den person som kan hjälpa andra med deras problem, behov och känslor.

Tvåans personlighet

Tvåans personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att inte vara älskad eller värd kärlek, och det Tvåan önskar mest av allt är därför att förtjäna kärlek och vara kärleksfull. Tvåor inser inte att det finns åt alla och att även deras egna behov räknas. De tror att man alltid måste ge något för att få något och framförallt att man måste vara behövd för att bli älskad. Tvåorna lärde sig tidigt att de kunde skaffa sig den uppmärksamhet och kärlek de behövde genom att ge till andra allt vad Tvåan själv tror att de behöver. Sedan förväntar de sig att andra människor ska ge tillbaka. De har en stark identifikation med sin roll som ”behövda”.

Tvåornas fokus ligger på andras behov och önskningar – särskilt när det gäller de personer som Tvåan bryr sig om och skulle vilja brydde sig om henne eller honom. Relationer är viktiga, liksom vad andra känner från stund till annan. Tvåans drivkraft är stoltheten de känner över att vara behövda eller till och med oumbärliga i andras liv samt känslan av att de vet vad andra behöver bättre än de själva vet det.

Det Tvåorna mest av allt vill är att vara behövda och uppskattade i andras liv. De fokuserar på andras behov till den grad att de förbiser sina egna – de tror att om de bara gör tillräckligt mycket för andra kommer de andra förr eller senare att ”betala tillbaka” genom att ta hand om dem. När det förväntade resultatet uteblir kan Tvåorna bli bittra och anklagande. Det Tvåorna mest av allt vill undvika är att göra andra besvikna, att känna sig avvisade eller icke uppskattade samt att vara beroende av andra. Deras styrka är att de är generösa och hjälpsamma. De är också uppmärksamma på andras känslor, energiska och levnadsglada.

Tvåornas paradox är att deras strävan att ge till andra inte skänker dem den frihet och tillfredsställelse de söker. Att stänga av sina egna behov förhindrar dem i själva verket från att uppnå den önskade friheten och tillfredsställelsen. Vad Tvåorna måste inse är att vi alla är älskade för den vi är, inte för hur mycket vi kan ge eller hur mycket andra behöver oss. Tvåor börjar gå framåt i sin personliga utveckling när de inser att andras kärlek inte hänger på hur mycket Tvåan själv ändar på sig för att vara tillmötesgående. De kan också lära sig att ilska är ett tecken på att de inte tar hand om sina egna behov. Att ta hand om sina egna behov – eller, ännu mer, att lära sig ta emot från andra – är en av Tvåornas största utmaningar.

Flyglarna

Tvåans flyglar är Ettan, Reformatorn, och Trean, Presteraren. Det innebär att en Tvåa med största sannolikhet även har drag som påminner om antingen Ettans eller Treans. Ju senare i livet vi tittar på Tvåan, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln.

Vilken flygel som dominerar avgör hur Tvåan framstår som person. En Tvåa med stark Etta-flygel är sannolikt mer principfast, objektiv, skuldmedveten, kontrollerande och fördömande. En Tvåa med en stark Trea-flygel blir däremot lite mer som en Trea, det vill säga mer social, självsäker, ambitiös, fåfäng, manipulativ och bedräglig.

Linjerna

De två linjerna till och från Tvåan symboliserar Tvåans stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Tvåans stresspunkt är Åttan och hans eller hennes integrationspunkt/trygghetspunkt är Fyran.

Traditionellt anses stresspunkten, representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare. Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Tvåans aktivitetspunkt är alltså Åttan. Det innebär att en Tvåa under stressande livsomständigheter uppvisar mer av Åttans påstridiga och auktoritära läggning. Men det kanske inte är enbart av ondo; Tvåan kan mycket väl också visa sig få tillgång till självständighet och styrka när han eller hon ”hälsar på” hos Åttan. Det viktiga att vara uppmärksam på för en Tvåa är dock tendensen att bli egennyttig, hämndlysten och anklagande.

Tvåans trygghetspunkt är Fyran. Det innebär att en Tvåa under avslappnade levnadsomständigheter börjar föra in ett hälsosamt själv-fokus i sitt annars så utåtriktade liv. Tvåan kommer sannolikt aldrig att bli någon verklig dramadrottning, men besöker på Fyran kan bana väg för en kreativ potential och lära Tvåan att uttrycka sina djupa känslor och egna behov.

Tvåans terapeutiska väg

Tvåornas grundläggande identifikation och fixering bygger på deras känslomässiga center (Tvåans triad). För att kompensera för blockeringarna i samband med detta center använder Tvåorna instinktiv energi (från bukcentret, Tvåans ”andra center och börjar ”göra” sina känslor. (Jämför Fyran, den andra känslomässiga ytterligheten, som kompenserar för sin skam genom att ”tänka sina känslor” med hjälp av huvudcentret.) Tvåans tredje center, huvudcentret, förblir relativt ”orört” och kan därför vara värdefullt som terapeutiskt fokus.

När Tvåan tar hjälp av det center som personligheten ännu inte anlitat för sina strategier och reaktionsmönster kan han eller hon få hjälp att hitta den balans som saknats. Det händer när Tvåan börjar tillämpa en regelbunden utövning som aktiverar de sunda aspekterna av huvudcentret – inre stillhet och icke-intellektuell förståelse. Därefter blir det också dags för personen att börja arbeta med frigörandet av den blockerade energin i kroppen (förmodligen med särskild tonvikt på undertryckta behov och fientlighet) för att de två sammanblandade funktionerna – känslorna och instinkten – ska kunna odlas var och en för sig i större medvetenhet. Hos en neurotisk eller psykologiskt osund Tvåa har personligheten sannolikt tagit hjälp även av huvudcentret för sina strategier och identifikationer. Då kan det vara nödvändigt med en utomstående, mer balanserad person (till exempel en terapeut) till hjälp för att Tvåan ska kunna hitta vägen ut ur centrens förvirring.

Tvåornas väg till utveckling

• Att lära sig lägga märke till sina egna behov och önskningar
• Att ta emot från andra
• Att ge näring åt sitt eget själv
• Att utveckla oberoende och självtillräcklighet
• Att inse att kärlek inte är beroende av hur mycket andra behöver en
• Att utveckla den känsla av ödmjukhet som kommer av vetskapen att man inte vet vad man ska bidra med