1: Förbättraren – rationell och idealistisk

Vi har valt att kalla Ettan för Förbättraren. I den övriga enneagramlitteraturen hittar man ofta namn som ”Läraren”, ”Perfektionisten” eller ”Prästen”. I korthet är Ettor korrekta och samvetsgranna, med en stark känsla för rätt och fel. De har blick för perfektion och eftersträvar alltid förbättring. De är välorganiserade, ordningsamma och rädda för att göra fel, och de problem som kan dyka upp för dem har ofta med undertryckt ilska att göra. Ettan är fokuserad på självkontroll, etik och att göra rätt.

Testa din typ här

Ettan i den instinktiva triaden

Ettan är en sekundär typ med utgångsläge i bukcentret eller den instinktiva triaden. Av de tre buktyperna (ÅttanNian och Ettan) är Ettan den typ som undertrycker triadens grundläggande tema, som har med magens instinktiva funktioner att göra. Den bakomliggande känslan i den instinktiva triaden är ilska (vrede), och typernas fokus ligger på självständighet, motstånd och kontroll. Ettornas upplevelse är att de måste kontrollera och undertrycka sin ilska, och när den kommer till uttryck är det ofta i form av förbittring, fördömanden eller perfektionism.

Ettans övriga grupptillhörigheter

Ettans sociala stil är den plikttrogenhet gruppen. Liksom de andra plikttrogna typerna är Ettan främst inriktad på andras åsikter och fördömanden (och då i huvudsak sitt eget överjag och dess moraliska och etiska ställningstaganden). Horneygruppen anger vilken strategi respektive typ använder för att få till stånd det de söker (enligt den triad de tillhör; se ovan). I Ettornas fall betyder detta att de försöker förtjäna den självständighet och det oberoende de söker genom att ständigt kontrollera sina beslut mot sin egen inre ”regelbok”.

Ettans reaktionsmönster är den kompetens gruppen. Liksom de andra kompetenta typerna åsidosätter Ettan sina egna känslor och reaktioner och försöker hitta rationella lösningar när problem uppstår. Ettornas drift att tillfredsställa omvärldens eller sitt eget överjags regler och förordningar är ofta så stark att det inte blir någon plats över för känslomässiga reaktioner.

Ettans personlighet

Ettans personlighet bygger på den grundläggande rädslan för att befinnas defekt, ond korrumperad eller på något annat sätt ofullkomlig, och det Ettan önskar mest av allt är därför att göra rätt och vara oklanderlig. Ettor inser inte att människor och situationer är perfekta precis som de är och att vi alla i grunden är ett. De tror i stället att det finns en perfekt ”mall” för hur saker och ting egentligen borde vara, och de ägnar sitt liv åt att försöka få denna perfekta värld till stånd. Ettorna lärde sig tidigt att man blir fördömd, föraktad och straffad om man uppför sig ”dåligt” och att man måste förtjäna egenvärde och kärlek genom att vara så perfekt som möjligt. Denna övertygelse – ”bara jag blir tillräckligt perfekt kommer jag att förtjäna kärlek” – är ett försök att kompensera barndomens förlust av insikten att ”perfekt” är det enda som finns och att mallen som de jämför med är ett fantasifoster utan grund i verkligheten.

Ettor lägger märke till fel överallt – både hos sig själva och hos omgivningen. Det retar dem att se andra komma undan med beteenden, fel eller oartigheter som de själva bemödar sig om att undvika, och detta genererar harm och förbittring under ytan. Men eftersom Ettornas inre ideal inte tillåter några dramatiska känsloyttringar hålls dessa känslor under hård kontroll. Ettor undertrycker i själva verket det mesta som inte är ordnat och kontrollerat. Naturliga impulser av de mest självklara slag granskas och kontrolleras och får ofta avslag inför den ständigt aktiva inre juryn.

Ettor är ansvarstagande, korrekta och måna om att alltid arbeta på att förbättra sig själva. Deras drivkraft är vrede, bitterhet och skuldkänslor. Den inre kritikern är ständigt aktiv hos Ettorna och får dem att ta hårt på kritiska kommentarer utifrån. Den som fäller kommentaren tycker kanske själv att den var oskyldig – men eftersom Ettan har hört samma sak från sin inre kritiker flera gånger redan känns det ofta värre än vad som var avsikten.

Det Ettorna mest av allt vill undvika är att göra fel, bli arga eller tappa kontrollen. Det betyder i deras egna ögon att de är ovärdiga som människor och måste anstränga sig mer. Det positiva med Ettornas läggning är att den borgar för stark integritet, en vilja till förbättring, företagsamhet och ansvarstagande. Deras största utmaning är att se att även om det förefaller finnas Ett Rätt Sätt kan det i själva verket finnas flera lika effektiva, bra eller lyckade sätt att hantera en situation på.

Flyglarna

Ettans flyglar är Nian, Fredsmäklaren, och Tvåan, Hjälparen. Det innebär att en Etta med största sannolikhet också har drag som påminner om antingen Nians eller Tvåans. Ju senare i livet vi tittar på Ettan, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon också börjat utveckla den andra flygeln. Vilken flygel som dominerar avgör hur Ettan framstår som person. En Etta med stark Tvåa-flygel är sannolikt mer hjälpsam, uppmärksam på andra, medveten om sin framtoning, uppmärksamhetssökande och kontrollerande. En Etta med en stark Nia-flygel blir däremot lite mer som en Nia, det vill säga lättsam, objektiv, opersonlig, idealistisk och envis.

Linjerna

De två pilarna till och från Ettan symboliserar Ettans stresspunkt samt integrationspunkt eller trygghetspunkt. Ettans stresspunkt är Fyran och hans eller hennes integrationspunkt och trygghetspunkt är Sjuan.

Traditionellt anses stresspunkten representera den vändning respektive personlighetstyp tar under perioder av långvarig press. (Det handlar alltså inte om att missa bussen eller vara nervös inför en arbetsintervju utan om längre tidsperspektiv eller mer drastisk stress.) När personen lever under sådana omständigheter framträder de negativa dragen hos stresspunkten tydligare.

Integrationspunkten, eller trygghetspunkten, representerar på motsvarande sätt den vändning personlighetstypen tar när personen befinner sig i en trygg livssituation med få hot, alternativt när han eller hon integrerar sina mer utvecklade drag i personligheten. Då framträder de positiva dragen hos integrationspunkten i stället tydligare i personligheten.

Ettans aktivitetspunkt är alltså Fyran. Det innebär att en Etta under stressande livsomständigheter uppvisar mer av Fyrans melodramatiska läggning. Men det kanske inte är enbart av ondo; Ettan kan mycket väl också visa sig få tillgång till inspiration och kreativitet när han eller hon ”hälsar på” nere hos Fyran. Det viktiga att vara uppmärksam på för en Etta är dock tendensen att dra igång ett drama, bli ”svår” och känna sig missförstådd.

Ettans trygghetspunkt är Sjuan. Det innebär att en Etta under avslappnade levnadsomständigheter börjar släppa lite på sin strikta mask. Ettan kommer sannolikt aldrig att bli någon lössläppt festprisse som underhåller stora skaror med ekivoka historier, men den ökade avslappningen kan ändå bidra till att Ettan ler mer, sänker sina höga krav åtminstone en smula och tar en smula lättare på saker och ting.

Ettans terapeutiska väg

Ettornas grundläggande identifikation och fixering bygger på deras instinktiva center (Ettans triad). För att kompensera för blockeringarna i samband med detta center använder Ettorna känslomässig energi (från hjärtcentret, Ettans ”andra center”) som stimulans för handling. (Jämför Åttan, den andra instinktiva ytterligheten, som tar den intellektuella centret till hjälp för strategier och planer.) Ettans tredje center, huvudcentret, förblir relativt outvecklat och ”orört” och kan därför vara värdefullt som terapeutiskt fokus.

När Ettan tar hjälp av det center som personligheten ännu inte börjat använda för sina strategier och reaktionsmönster kan han eller hon få hjälp att hitta den balans som saknats. Det händer när Ettan börjar tillämpa en regelbunden utövning som aktiverar de sunda aspekterna av huvudcentret – inre stillhet och icke-intellektuell förståelse. Därefter blir det också dags för personen att börja tillåta en känslomässig bearbetning (förmodligen med särskild tonvikt på känslor av frustration och bitterhet) för att de två sammanblandade funktionerna – instinkten och känslorna – ska kunna odlas var och en för sig i större medvetenhet. Hos en neurotisk eller psykologiskt osund Etta har personligheten sannolikt tagit hjälp även av huvudcentret för sina strategier och identifikationer. Då kan det vara nödvändigt med en utomstående, mer balanserad person (till exempel en terapeut) till hjälp för att Ettan ska kunna hitta vägen ut ur centrens förvirring. Se också Ettans psykologiska utvecklingsnivåer

Ettornas väg till utveckling

• Att förstå att korrekthet och ”rätt” inte finns i naturen
• Att hysa medkänsla för sig själva
• Att identifiera och se förbi den inre kritiska rösten
• Att ta sig tid för att slappna av, leka och acceptera sig själva som de är
• Att lära sig se perfektionen i allting.
• Att lära sig acceptera skillnader, misstag, naturliga önskningar och ”skuggsidan” av såväl sin egen som andras personlighet.